Biuletyn informacji publicznej

Wolne stanowisko w Dziale Projektów Inwestycyjno - Remontowych

Data publikacji: 2018-05-11

Z-ca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

w Dziale Projektów Inwestycyjno-Remontowych

w Zarządzie Zieleni Miejskiej

ul. Trzebnicka 33

Wrocław

 

wymiar czasu pracy- 1/2 etatu

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca terenowo- biurowa, biurowa przy komputerze, w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych;
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku;

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Trzebnicka 33

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2018 r.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami);
 • wykształcenie minimum średnie z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych i sieci do napięcia 1kV (uprawnienia wykonawcze lub projektowe);
 • dobra znajomość ustaw: Prawo budowlane, rozporządzeń w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu Office) i urządzeń biurowych;
 • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie uprawnień dozorowych D1;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz ich sprawdzanie i opiniowanie w zakresie:

- urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, w tym schematów elektrycznych,

- urządzeń, instalacji dotyczących fontann.

 • bardzo dobra organizacja pracy oraz dokładność w jej wykonywaniu;
 • odpowiedzialność, samodzielność i dyspozycyjność.

Do zakresu obowiązków należeć będzie między innymi:

 • Nadzór nad eksploatacją i konserwacją oświetlenia i iluminacji parków, skwerów i zieleńców, będących pod zarządem ZZM;
 • Nadzór nad eksploatacją i konserwacją fontann i systemów nawadniania zieleni będących pod zarządem ZZM,

w tym m.in.:

-  ewidencja urządzeń oświetlenia, fontann i systemów nawodnienia – gromadzenie i aktualizacja informacji o ilościach i ich stanie technicznym,

-  zlecanie, nadzorowanie i rozliczanie robót elektrycznych, eksploatacyjnych, konserwacyjnych i modernizacyjnych dotyczących oświetlenia i iluminacji parków oraz fontann

i   systemów  nawadniania zieleni będących na terenach zarządzanych przez ZZM,

-  przygotowywanie kompletów materiałów do przetargów i udział w procedurach przetargowych dotyczących oświetlenia, fontann i systemów nawodnienia zieleni,

- przygotowywanie i przekazywanie kompletów dokumentów do rozpoczęcia robót eksploatacyjnych, modernizacyjnych i nowobudowanych dla obiektów j.w.,

- rozliczanie zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków z obiektów znajdujących się na terenach zarządzanych przez ZZM.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • kopie świadectw pracy, uprawnień;
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922) w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 902) informuje się, że:

 • administratorem tak zebranych danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław;
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu;
 • dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom;
 • podanie danych jest dobrowolne;
 • prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33  pok. 10 lub pocztą na adres Zarząd Zieleni Miejskiej
z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko w Dziale Projektów Inwestycyjno-Remontowych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w terminie do dnia 25.05.2018 r. do godz. 15-tej.

 

Aplikacje, które wpłyną do ZZM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi

poniżej 6%.

 

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: zzm.wroc.pl., Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ZZM  w budynku przy
ul. Trzebnickiej 33 parter.

« Powrót do listy ogłoszeń