Biuletyn informacji publicznej

Wolne stanowisko w Dziale Zarządzania Zielenią

Data publikacji: 2018-04-17

 

Z-ca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – 1 etat

w Dziale Zarządzania Zielenią

w Zarządzie Zieleni Miejskiej

Ul. Trzebnicka 33

Wrocław

 

wymiar czasu pracy- pełny etat

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca terenowo -biurowa przy komputerze pow. 4h dziennie, w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych;
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku;

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Trzebnicka 33

Przewidywany termin zatrudnienia: maj  2018 r.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
 • wykształcenie wyższe o kierunku: architektura krajobrazu, kształtowanie terenów zieleni, ogrodnictwo, leśnictwo; wyższe przyrodnicze (biologia lub ochrona środowiska lub kierunki pokrewne w obszarze nauk przyrodniczych);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • znajomość zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych (m.in. w zakresie: dendrologia, systematyka roślin, gatunki chronione, ekologia, architektura krajobrazu, ornitologia, chiropterologia, mykologia, entomologia, fauna i flora występująca na terenach zieleni miejskiej, szkodniki i choroby drzew);
 • min. 2 lata stażu pracy zawodowej na stanowiskach związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej;
 • doświadczenie w wykonywaniu inwentaryzacji i waloryzacji dendrologicznej potwierdzone wykonaniem co najmniej 3 usług polegających na sporządzeniu inwentaryzacji zieleni dla różnych obiektów (zieleń przydrożna, park/zieleniec, zadrzewienia, tereny zabytkowe), zawierających m.in. ocenę statyki i stanu zdrowotnego wraz z gospodarką drzewostanem,  z których każda inwentaryzacja obejmowała co najmniej 50 szt. drzew;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Excel, Power Point) i urządzeń biurowych;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych.

Wymagania dodatkowe:

 • kreatywność i komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz dokładność w jej wykonywaniu;
 • odpowiedzialność, samodzielność i dyspozycyjność;
 • znajomość metod oceny drzew;
 • znajomość wyceny drzew;
 • kurs inspektora nadzoru terenów zieleni;
 • kurs inspektora drzew potwierdzony certyfikatem lub inny pokrewny zakończony egzaminem;
 • znajomość ustawy: O ochronie przyrody, O ochronie środowiska, O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz Kpa;
 • potwierdzenie udziału w ocenie drzew tomografem, metodami obciążeniowymi;
 • znajomość GIS;
 • umiejętność czytania map;
 • znajomość topografii Wrocławia;
 • doświadczenie w projektowaniu zieleni.

Do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego w Dziale Zarządzania Zielenią należeć będzie między innymi:

 • Wykonywanie inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem.
 • Ocena stanu drzew, ekspertyzy.
 • Gromadzenie, analiza i przetwarzanie danych ilościowych i jakościowych w zakresie gospodarki drzewostanem na podstawie decyzji administracyjnych.
 • Prowadzenie zasobów zieleni w Systemie Informacji Przestrzennej, przygotowywanie analiz i prezentacji w zakresie zieleni.
 • Rozpatrywanie wniosków stron w sprawie gospodarki drzewostanem.
 • Przeprowadzanie procedury i przygotowywanie wniosków na usunięcie drzew i krzewów.
 • Przygotowywanie planu nasadzeń na terenach zieleni miejskiej.
 • Przygotowywanie opinii i uzgodnień projektów inwestycyjnych w zakresie zieleni.
 • Koordynacja nasadzeń na etapie wykonawczym.
 • Zlecanie, nadzorowanie i rozliczanie prac związanych z bieżącą konserwacją, remontami i nowymi inwestycjami prowadzonymi na terenach zieleni.
 • Odbiory prac wynikających z harmonogramu i kontrola jakości oraz terminowości wykonania prac przez firmę wykonawczą.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • kopie świadectw pracy;
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922)- opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33  pok. 10 lub pocztą na adres Zarząd Zieleni Miejskiej z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko w Dziale Zarządzania Zielenią Zarządu Zieleni Miejskiej w terminie do dnia 30.04.2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do ZZM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: zzm.wroc.pl., Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ZZM  w budynku przy ul. Trzebnickiej 33 parter.

 

Uwaga:

Termin składania ofert przedłuża się do dnia 8 maja 2018r. do godz. 15.00

« Powrót do listy ogłoszeń