Biuletyn informacji publicznej

O nas

Zarząd Zieleni Miejskiej został powołany uchwałą nr XV/488/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 1999 roku i działa od 1 stycznia 2000 r. jako jednostka budżetowa Gminy Wrocław. Przedmiotem działalności Zarządu jest:

  1. zarządzanie terenami zieleni miejskiej, lasami komunalnymi, lasami państwowymi przekazanymi Gminie Wrocław w zarząd wraz ze znajdującą się na tych terenach małą architekturą oraz urządzeniami wodno-melioracyjnymi;

  2. koordynowanie działań związanych z rozwojem, rewaloryzacją i rewitalizacją terenów zieleni miejskiej oraz prowadzenie remontów i inwestycji miejskich w tym w zakresie;

  3. zarządzanie powierzonymi nieruchomościami rolnymi Gminy Wrocław, w szczególności terenami, dla których przewiduje się zagospodarowanie zielenią miejską, lasami komunalnymi i urządzeniami wodno-melioracyjnymi oraz utrzymywanie przekazanych terenów o charakterze zieleni tymczasowej;

  4. zarządzanie fosą miejską oraz innymi ciekami i urządzeniami wodnymi, urządzeniami przeciwpowodziowymi oraz studniami publicznymi będącymi własnością Gminy Wrocław;

  5. zarządzanie urządzeniami wodno-melioracyjnymi Gminy Wrocław będącymi w zarządzie Zarządu;

  6. prowadzenie programów: zieleni rozproszonej, poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta.

Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia.

 

Zarząd Zieleni Miejskiej działa zgodnie ze Statutem nadanym UCHWAŁĄ
Nr LIV/1565/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 września 2010 r.

 

Uchwała nr XLVII/1101/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 października 2017r.

zmieniająca uchwałę LIV/1565/10 Rady Miejskiej Wrocławia

w sprawie nadania statutu Zarządowi Zieleni Miejskiej

 

Uchwała nr IX/219/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 maja 2019r.

zmieniająca uchwałę nr LIV/1565/10 Rady Miejskiej Wrocławia

w sprawie nadania statutu Zarządowi Zieleni Miejskiej

 

Uchwała nr LVII/1526/22 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę nr LIV/1565/10 Rady Miejskiej Wrocławia

w sprawie nadania statutu Zarządowi Zieleni Miejskiej

 

 

 

 

 

Dyrektor - Jacek Mól

Zastępca Dyrektora  - Ewa Partyka

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji - Joanna Koniecka-Pasierska

Architekt Krajobrazu Miejskiego - Monika Pec-Święcicka

Główny Księgowy - Dorota Białecka

 

Schemat Organizacyjny Zarządu Zieleni Miejskiej

Aktualności

Przetargi