Biuletyn informacji publicznej

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany przez Gminę Wrocław

2021-12-08 13:38:16

Gmina Wrocław realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Nazwa Projektu:

Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1

Nr umowy o dofinansowanie:

RPDS.02.01.02-02-0012/21-00 z dnia 23.11.2021 r.

Źródło finansowania:

Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno - komunikacyjne"

Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne"

Poddziałanie nr 2.1.2. „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu:

W ramach przedmiotowego projektu planowane jest wdrożenie systemu informatycznego, który usprawni kontakt z klientem oraz pozwoli na prezentowanie wybranych danych posiadanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Głównym celem projektu jest podniesienie dostępności świadczonych e-usług publicznych oraz usprawnienie procesu zarządzania przestrzenią miejską będącą w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej poprzez budowę e-platformy Zieleń we Wrocławiu. Efektem realizacji przedmiotowego Projektu będzie udostępnienie nowych e-usług publicznych.

Projekt uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnością, w tym zalecenia WCAG 2.1. Projekt przyczyni się do: zapewnienia prostszego i szybszego dostępu do informacji o zasobach Zasobu Zieleni Miejskiej, skrócenia czasu załatwiania sprawy przez klienta, zmniejszenia pracochłonności zarządzania zasobami Zasobu Zieleni Miejskiej, komunikacji z innymi systemami oraz do zmniejszenia emisji CO2.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny:                       1 125 343,09 PLN
  • Kwota dofinansowania:           2 374 608,62 PLN
  • Całkowita wartość projektu:    3 499 951,71 PLN

Jednostka Gminy zaangażowana w realizację projektu: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu https://www.zzm.wroc.pl/ oraz Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu https://cui.wroclaw.pl/

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

« powrót

Aktualności

Przetargi