Biuletyn informacji publicznej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 1 etat

Data publikacji: 2022-06-27

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 1 etat

w Zarządzie Zieleni Miejskiej

al. Śląska 1

Wrocław

 

wymiar czasu pracy- pełny etat

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca biurowa przy komputerze pow. 4h dziennie, w budynku  przystosowanym dla osób niepełnosprawnych;
 2. bezpieczne warunki pracy na stanowisku;

 

Miejsce pracy: Wrocław, al. Śląska 1

Oferujemy:

 1. pracę w jednostce samorządowej;
 2. rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji;
 3. stabilne warunki zatrudnienia.

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec – sierpień 2022 roku

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
 2. wykształcenie wyższe;
 3. bardzo dobra znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych (ustawy obowiązującej do dnia 31 grudnia 2020r. oraz nowej ustawy Pzp obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021r.);
 4. doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 5. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu Office) i urządzeń biurowych;
 6. minimum trzyletni staż pracy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Pzp;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. praca w strukturach samorządu terytorialnego, w tym w strukturach spółek gminnych – będzie dodatkowym atutem;
 2. szkolenia z zakresu ustawy PZP oraz aktów wykonawczych;
 3. kreatywność i komunikatywność;
 4. umiejętność pracy w zespole;
 5. bardzo dobra organizacja pracy oraz dokładność w jej wykonywaniu;
 6. odpowiedzialność, samodzielność i dyspozycyjność.

 

Do zakresu obowiązków pracownika należeć będzie między innymi:

Prowadzenie spraw, dotyczących udzielanych przez Zarząd zamówień publicznych, a w szczególności:

 1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Pzp,
 2. archiwizowanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej i poniżej progu ustawy Pzp,
 3. prowadzenie rejestru udzielanych zamówień publicznych powyżej i poniżej progu ustawy Pzp,
 4. uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
 5. sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 2. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 5. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. kopie świadectw pracy;
 7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 8. kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 12. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 )” - opatrzone własnoręcznym podpisem;

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej al. Śląska 1, wejście N1 p. III  sekretariat lub pocztą na adres Zarząd Zieleni Miejskiej z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. zamówień publicznych w terminie do dnia 29 lipca 2022 roku.

Uwaga: Przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych do 31.01.2023r.

Aplikacje, które wpłyną do ZZM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: zzm.wroc.pl., Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ZZM w budynku przy al. Śląskiej 1 parter.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ WE WROCŁAWIU

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: al. Śląska 1, 54-118 Wrocław
 • przez e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl
 • telefonicznie: +48 71 3235000.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Piotr Schmidt.

Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: al. Śląska 1, 54-118 Wrocław
 • przez e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl
 • telefonicznie: +48 71 3235000

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby naboru, do którego przystępujesz składając dokumenty aplikacyjne.

Możemy również przetwarzać Twoje dane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z m.in. realizacją zadań wynikających z przepisów: ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

W przypadku wygrania naboru Twoje dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych, prowadzonych w Zarządzie Zieleni Miejskiej i przechowywane 10 lat od dnia ustania stosunku pracy, dokumentacja pracownicza zostanie zniszczona w razie nieodebrania jej w terminie jednego miesiąca po upływie okresu przechowywania.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydane zainteresowanym lub w przypadku, gdyby zainteresowany nie zgłosił się po ich odbiór zniszczone w sposób mechaniczny przez pracownika ds. kadr, po upływie miesiąca od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru w BIP, z wyłączeniem kandydatów, którzy zostali wpisani do Protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko w Zarządzie Zieleni Miejskiej Wrocławia, gdyż te dokumenty zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez pracownika ds. kadr po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata, który wygrał nabór.

Jeśli zakwalifikowałeś się do następnego etapu naboru, spełniając wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą przechowywane w dokumentacji związanej z naborem przez okres nie krótszy niż  5 lat.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone:

 • bez zastrzeżonej formy papierowej,
 • przed terminem umieszczenia ogłoszenia o naborze w BIP (zzm.wroc.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Zieleni Miejskiej przy al. Śląskiej 1,
 • po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,
 • bez podania nazwy stanowiska zamieszczonego w ogłoszeniu o naborze

zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez pracownika ds. kadr następnego dnia od dnia wpływu dokumentów do ZZM.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Dostawcy usług IT i inni, ponieważ jeśli wygrasz nabór na wolne stanowisko w Zarządzie Zieleni Miejskiej  to Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (zzm.um.wroc.pl) oraz na tablicy informacyjnej ZZM, co najmniej przez okres 3 miesięcy.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

« Powrót do listy ogłoszeń

Aktualności

Przetargi