Biuletyn informacji publicznej

Wolne stanowiska w Dziale Zarządzania Zielenią

Data publikacji: 2019-01-04

 

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – 2 etaty

w Dziale Zarządzania Zielenią

w Zarządzie Zieleni Miejskiej

Ul. Trzebnicka 33

Wrocław

wymiar czasu pracy- pełny etat

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca terenowo -biurowa przy komputerze pow. 4h dziennie, w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych; bezpieczne warunki pracy na stanowisku;

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Trzebnicka 33

Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2019 rok

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2018r. poz. 1260);
 • wykształcenie wyższe o kierunku: architektura krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwo lub inne pokrewne;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Excel, Power Point) i urządzeń biurowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • umiejętność pracy w oprogramowaniu typu: CAD;

Wymagania dodatkowe:

 • kreatywność i komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz dokładność w jej wykonywaniu;
 • odpowiedzialność, samodzielność i dyspozycyjność;
 • kurs inspektora nadzoru terenów zieleni, kurs inspektora drzew;
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska, Ustawa o ochronie przyrody oraz Kpa;
 • znajomość topografii Wrocławia;
 • znajomość zagadnień z planowania przestrzennego;
 • GIS (ArcGIS, QGIS);
 • doświadczenie w projektowaniu zieleni oraz znajomość programów graficznych;
 • praca na stanowiskach związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej będzie dodatkowym atutem.

Do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego w Dziale Zarządzania Zielenią należeć będzie między innymi:

 • Przygotowywanie strategicznych analiz i planów rozwoju zieleni.
 • Przygotowywanie planu nasadzeń na terenach zieleni miejskiej.
 • Przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących drzew usuwanych i nasadzanych w ramach zadań własnych tut. Zarządu.
 • Gromadzenie danych od jednostek zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 dot.:
 1. informacji o usunięciach i nasadzeniach drzew;
 2. informacji na temat decyzji administracyjnych na wycinkę drzew;
 3. informacji o działkach i wyodrębnionych w nich przestrzeniach lub dokładnych miejscach, na których istnieje możliwość nasadzenia, a także informacji o planach nasadzeń i ich aktualizacji.
 • Wydawanie terenów pod nasadzenia, opiniowanie i uzgadnianie projektów w zakresie nasadzeń kompensacyjnych, zastępczych i wyrównujących.
 • Przekazywanie terenów zieleni Wykonawcom na czas trwania inwestycji i odbiór po ich zakończeniu.
 • Koordynacja nasadzeń na etapie wykonawczym.
 • Zlecanie, nadzorowanie i rozliczanie prac związanych z bieżącą konserwacją, remontami i nowymi inwestycjami prowadzonymi na terenach zieleni.
 • Odbiory prac wynikających z harmonogramu i kontrola jakości oraz terminowości wykonania prac przez firmę wykonawczą.
 • Gospodarka drzewostanem.
 • Prowadzenie zasobów zieleni w Systemie Informacji Przestrzennej, weryfikacja poprawności opracowań przygotowanych do zaimportowania do Bazy Zasobów Zieleni.
 • Przygotowywanie analiz i prezentacji w zakresie zieleni.
 • Prowadzenie spraw związanych z przychodzącymi wnioskami o uzgodnienie dokumentacji.
 • Uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót prowadzonych na zarządzanych terenach zieleni.
 • Przygotowywanie  zgody na czasowe zajęcie zarządzanych terenów zieleni, protokołów uzgodnień i protokołów zdawczo – odbiorczych pod inwestycje, współudział w przekazywaniu terenów zieleni Wykonawcom na czas trwania inwestycji oraz odbiór terenów po zakończeniu inwestycji.
 • Udział w Radach technicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • kopie świadectw pracy;
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • oświadczenie o treści:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33  pok. 10 lub pocztą na adres Zarząd Zieleni Miejskiej z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko w Dziale Zarządzania Zielenią Zarządu Zieleni Miejskiej w terminie do dnia 25.01.2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ZZM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: zzm.wroc.pl., Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ZZM  w budynku przy ul. Trzebnickiej 33 parter.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ WE WROCŁAWIU

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław przez e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl telefonicznie: +48 71 328 66 11.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Piotr Schmidt .

Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław przez e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl telefonicznie: +48 71 328 66 11

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby naboru, do którego przystępujesz składając dokumenty aplikacyjne.

Możemy również przetwarzać Twoje dane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z m.in. realizacją zadań wynikających z przepisów: ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

W przypadku wygrania naboru Twoje dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych, prowadzonych w Zarządzie Zieleni Miejskiej i przechowywane 50 lat od dnia ustania stosunku pracy.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydane zainteresowanym lub w przypadku, gdyby zainteresowany nie zgłosił się po ich odbiór niszczone w sposób mechaniczny przez pracownika ds. kadr, po upływie miesiąca od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru w BIP, z wyłączeniem kandydatów, którzy zostali wpisani do Protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko w Zarządzie Zieleni Miejskiej Wrocławia, gdyż te dokumenty zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez pracownika ds. kadr po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata, który wygrał nabór.

Jeśli zakwalifikowałeś się do następnego etapu naboru, spełniając wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą przechowywane w dokumentacji związanej z naborem przez okres nie krótszy niż  5 lat.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone:

bez zastrzeżonej formy papierowej, przed terminem umieszczenia ogłoszenia o naborze w BIP (zzm.wroc.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Trzebnickiej 33,po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,bez podania nazwy stanowiska zamieszczonego w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez pracownika ds. kadr następnego dnia od dnia wpływu dokumentów do ZZM.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Dostawcy usług IT i inni, ponieważ jeśli wygrasz nabór na wolne stanowisko w Zarządzie Zieleni Miejskiej  to Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (zzm.um.wroc.pl) oraz na tablicy informacyjnej ZZM, co najmniej przez okres 3 miesięcy.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

« Powrót do listy ogłoszeń

Aktualności

Przetargi